Det här är NSS – mer om oss

Nordiska Skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala, Sörmlands och Östergötlands län, landskapen i Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen samt Åland. Kustområdet omfattar 800 km fågelvägen och cirka 50 000 personer bor året om i skärgården. Vi hoppas att antalet ökar i framtiden.

Organisationen sysslar främst med gemensamma samarbetsfrågor och upprätthållande av kontakter mellan kust- och skärgårdsområden. Dessutom organiserar NSS seminarier, för att ge synlighet för utvecklingsbehov eller möjligheter som både myndigheter och privata sektorn kan driva vidare. Vårt fokus är att bidra till ökad kunskap om förhållandena i våra skärgårdar och kustområden. Det gör vi på olika sätt genom ett aktivt tvärsektoriellt engagemang och genom att delta i samarbetspartners arbetsgrupper.

På nordisk nivå är NSS medlem i temagruppen ”Grön och inkluderande urban utveckling”. Detta är en av tre grupper som arbetar aktivt för att implementera det nordiska samarbetsprogrammet. Dessa administreras av Nordregio.

Organisation

Skärgårdssamarbetets huvudmän är Länsstyrelsen i Stockholms länRegion Stockholm , Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Sörmland, Region Östergötland, de åländska skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö, Egentliga Finlands förbund och Egentliga Finlands NTM-central samt Nylands förbund och Nylands NTM-(Närings-, trafik- och miljö)central.

Stadgar

Under år 2018 utarbetades nya stadgar, vilka godkändes på Rådsmötet 2019. Skärgårdssamarbetets högsta beslutande organ är Samarbetsrådet, vars beslut verkställs av samarbetsstyrelsen och samarbetschefen.
Ladda ner dem nedan.

Karta över alla gränskommittéer

Nedan hittar du Nordregios karta över alla samarbetande kommittéer i Norden.

NSS är en gränskommitté – vad betyder det?

Norden har ett unikt samarbete över landsgränser. Gränskommittéerna är de plattformer som i praktiken utvecklar våra områden i enlighet med Nordens strategiska vision, Norden som världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Norden har 30 miljoner invånare och världens 11:e största ekonomi.

Det gränsregionala samarbetet i Norden består av de 13 gränsregionala kommittéerna som arbetar i gränsområdena mellan Danmark, Sverige, Finland och Norge.

Gränskommittéerna arbetar i första hand med att främja konkurrenskraften i näringslivet i gränsregionerna, identifiera och avlägsna gränshinder, utveckla hållbara och klimatvänliga miljö- och energilösningar, utveckla infrastruktur och kommunikation relevant för gränsområdena och med markanvändning i dessa områden.

Kontakt till gränskommittéerna.

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet som grundades år 1971 är samarbetsorganet för de nordiska länderna och de självstyrande områdenas regeringar. I ministerrådet behandlar de nationella regeringarnas representanter de saker som man kommit överens om gemensamt.

Ministerrådet följer Nordiska rådets rekommendationer och rapporterar till rådet om aktuella politiska frågor som berör Norden. Ministerrådet väcker också egna förslag. Helhetsansvaret för ministerrådets verksamhet har statsministrarna i de fem nordiska länderna. I praktiken leds arbetet av de nordiska samarbetsministrarna och den nordiska samarbetskommittén.

Ny generalsekreterare år 2023, är Karen Ellemann; ”nu är det viktigt att vi samlar krafter, identifierar var vi kan bli bättre och på det sättet förbättrar det nordiska samarbetet”

Bekanta dig med NMR här.

Nordiska rådet

Nordiska rådet som grundades 1952 är parlamentarikernas och ministrarnas samarbetsforum.

Nordiska rådet är unikt i hela världen, eftersom det är det enda forumet där andra länders parlamentariker kan ställa frågor till andra länders ministrar och föra politisk diskussion med grannländernas regeringar.

Nordiska rådet har ingen formell makt som institution, men varje regering har makten att införa besluten i sitt eget landslagstiftning med parlamentets godkännande.

Prioriteringarna ligger på generalsekreterarens bord i samarbete med Nordiska rådet.