Morgondagens skärgårdsbor

Projektet startat Projektstart Projektstatus: Avslutat

Allt färre kvinnor bor i skärgården. Varför är det så? Vad får en del av dem att flytta bort och andra att flytta in? Tydliga svar på dessa frågor gör det möjligt för skärgårdssamhällena att rikta sina insatser, sina åtgärder och sin marknadsföring på ett sätt som ger resultat.

Nordiska Skärgårdssamarbetet startade upp projektet ”Morgondagens skärgårdskvinnor ” i slutet av år 2016. Projektet genomfördes i samarbete med Finlands Migrationsinstitut, Stockholms Läns Landsting och Yrkeshögskolan NOVIA.

Socionomstudenter har deltagit i utformandet av intervjufrågor och enkätmaterialet med handledning av expertis från NOVIA och Åbo Akademi. Intervjuer av enskilda och fokusgrupper samt enkäter har bidragit med en mängd intressant information som presenterades genom studenternas slutarbeten i maj 2017. Enkäten utvecklades vidare efter det och sändes ut till en större målgrupp, i Stockholms, Åbolands och Ålands skärgård.

NSS tillsammans med NOVIA, Finlands Migrationsinstitut och Stockholms Läns Landsting fortsatte med projektet under år 2017.
Då gjordes en djupare analys av intervjumaterialet på forskarnivå och mer material hämtades in genom en enkät, som skickas ut till ett större antal respondenter. NSS har arrangerat flera mindre workshops på lokal nivå. Dels för att få mer information från invånare och dels för att dela ut resultat som redan finns tillhanda.
Slutprodukten är en verktygslåda för kommuner, som består av ett sammanfattat material om de faktorer som påverkar val av boningsort och migration.

Resultaten av enkäten kan du ladda ner nedan, samt även den slutgiltiga rapporten från 2018.

Migrationsresultat från enkäten 2017

Morgondagens skärgårdsbor slutrapport 2018

Varför flyttar man till skärgården och vad inverkar på utflyttningen?