Åtgärder mot Östersjöns övergödning 5 maj Stockholm

/ Nyhetskategori: Allmänt
Kungliga skogs- och lantbruksakademiens Östersjökommittée arrangerar följande seminarium 5 maj i Stockholm.
Följ seminariet på webben (länk kommer)

Miljötillståndet i Östersjön har debatterats i över ett halvsekel, med tyngdpunkt på miljögifter och övergödning. Problemen med miljögifter har minskat påtagligt, men övergödningen finns kvar. Problemen är särskilt tydliga i de södra delarna av innanhavet, i vikar och skärgårdar samt vid större flodmynningar. Utbredningen  av syrefattigt djupvatten och syrefria bottnar är mycket omfattande.

I media rapporteras ofta om hur utsläpp av avloppsvatten och avrinning från jordbruksmark leder till att Östersjöns miljö blir allt mer fördärvad. Är situationen, trots alla miljardsatsningar på reningsverk och åtgärder inom jordbruket, verkligen så dyster att miljön blir allt sämre? Hur ska vi då kunna nå FAO:s mål om fördubblad matproduktion till 2050? Och hur påverkar
klimatförändringen situationen?

Seminariet, som anordnas av KSLA:s Östersjökommitté, belyser hur övergödningen påverkat innanhavets ekosystem, hur tillförseln av växtnäringsämnen till havet utvecklats långsiktigt, hur näringstillgången i havet förändrats, samt vad de areella näringarna gör för att minska förlusterna av växtnäringsämnen till Östersjön.

Mer info och anmälning här:https://www.ksla.se/aktivitet/atgarder-mot-ostersjons-overgodning/

Plats:Drottninggatan 95 B Stockholm

Tid: 5.5. klo.10.00-16.30

Foto: Heidi Arponen, Forststyrelsen,2014.